ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการเผยแพร่บทความงานวิจัยการประชุมวิชาการและและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางแสงมณี อยู่พุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,20:48  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์งานวิจัยระดับชาติ ระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางแสงมณี อยู่พุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,20:27  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัทธ์ธีรา โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,16:37  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนกลุ่ม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัทธ์ธีรา โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,16:30  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การจำแนกสาร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางแสงมณี อยู่พุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,08:07  อ่าน 1069 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางแสงมณี อยู่พุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,09:56  อ่าน 1166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง แสงและการมองเห็น
ชื่ออาจารย์ : นายเกดแก้ว บุทธิจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2561,10:42  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดทฤษฏี คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายเกดแก้ว บุทธิจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2561,10:34  อ่าน 487 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:45  อ่าน 701 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:40  อ่าน 392 ครั้ง
รายละเอียด..