ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) สอดแทรกแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การจำแนกสาร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางแสงมณี อยู่พุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,08:07  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางแสงมณี อยู่พุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,09:56  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง แสงและการมองเห็น
ชื่ออาจารย์ : นายเกดแก้ว บุทธิจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2561,10:42  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดทฤษฏี คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายเกดแก้ว บุทธิจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2561,10:34  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:45  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:40  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:22  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,12:51  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางแสงมณี อยู่พุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,06:45  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการรำ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ เรื่อง รำตำนานเจ้าแม่สองนางพี่น้อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์พร เขียวขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,19:01  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..