ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:45  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:40  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:22  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,12:51  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางแสงมณี อยู่พุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,06:45  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการรำ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ เรื่อง รำตำนานเจ้าแม่สองนางพี่น้อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์พร เขียวขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,19:01  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางแสงมณี อยู่พุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2560,16:46  อ่าน 475 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching and mentoring โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2559,08:58  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2559,08:57  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งคนดี ใต้ร่มบารมีพระที่ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2559,13:37  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..