สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายเกดแก้ว บุทธิจักร
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายจักรกฤช ดิษฐบรรจง
ครู คศ.3

นายประยุทธ สุภาคาร
ครู คศ.2

นางแสงมณี อยู่พุก
ครู คศ.3

นางสาวมาลัย พิมพาเลีย
ครู คศ.3

นางพัชรินทร์ จันดาประดิษฐ์
ครู คศ.3

นางสุรีย์พร เขียวขำ
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ศรีสุริยจันทร์
ครู คศ.1

นายศรีเพชร แพงศรี
ครู คศ.1

นายภัคภณ ไท้ทอง
ผู้ช่วยครู