สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายเกดแก้ว บุทธิจักร
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางแสงมณี อยู่พุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายจักรกฤช ดิษฐบรรจง
ครู คศ.3

นางสุรีย์พร เขียวขำ
ครู คศ.3

นางสาวมาลัย พิมพาเลีย
ครู คศ.3

นางพัชรินทร์ จันดาประดิษฐ์
ครู คศ.3

นายประยุทธ สุภาคาร
ครู คศ.2

นายชัยวัฒน์ ศรีสุริยจันทร์
ครู คศ.1

นายศรีเพชร แพงศรี
ครู คศ.1

นางสาวอทิตยา นามเสนาะ
ครู คศ.1

นางธนันพัฒน์ วโรตน์ธนันดร
ครู คศ.1

นายภัคภณ ไท้ทอง
ผู้ช่วยครู

นายพงศธร ชัยปัญญา
ผู้ช่วยครู

นางสาวนาฎอมร แสนจันทร์
ผู้ช่วยครู