สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวนัชดาพร แสนณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายโชคชัย จันทร์ดาประดิษฐ์
ครู คศ.3

นางสาวอาภาศิริ คำปัน
ครู คศ.3

นางนันทิยา โภคสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายพนมพร คำสีทา
ครู คศ.2

นางอิสรีย์รักข์ อภิอารยาวงศ์
ครู คศ.2

นายวีระพงษ์ คุ้มพล
ครู คศ.1

นายเชิงชาย รูปสวย
ครู คศ.1

นายชัยวุฒิ วิชัยโย
ผู้ช่วยครู

นางสาววิลานี หลวงไชย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางวิยะดา สุภาคาร
ผู้ช่วยครู

นายเดชณรงค์ วิริยะ
ผู้ช่วยครู

นายนครินทร์ ภูมลา
ผู้ช่วยครู