สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายโชคชัย จันทร์ดาประดิษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางธูปทอง โภคสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวอาภาศิริ คำปัน
ครู คศ.2

นางสาวนัชดาพร แสนณรงค์
ครู คศ.2

นางนันทิยา แซ่ตั้ง
ครู คศ.1

นายวีระพงษ์ คุ้มพล
ครู คศ.1

นายเชิงชาย รูปสวย
ครู คศ.1

นายชัยวุฒิ วิชัยโย
ผู้ช่วยครู

นางสาววิลานี หลวงไชย
ผู้ช่วยครู

นางสาวจุติรานี อินทรพรหมมา
ครูช่วยสอน