สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางเจียมรัตน์ แถลงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางธูปทอง โภคสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางพรพิมล ยอดสิงห์
ครู คศ.3

นางสาวศุภลักษณ์ ทุ่นศิริ
ครู คศ.2

นางสาวอารียา เมืองโคตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวนิภารัตน์ อินทะปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวพัฒธิดา จันทรคติ
ครู คศ.1

นางลำดวน เกตราช
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิง นิตยา วังคะฮาต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญ
ผู้ช่วยครู

นางสาวจันทร์ฑิพร เขียวขำ
ผู้ช่วยครู

นายยศวริต พลศรี
ผู้ช่วยครู