สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางเจียมรัตน์ แถลงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวศุภลักษณ์ ทุ่นศิริ
ครู คศ.2

นางสาวอารียา เมืองโคตร
ครู คศ.1

นางอิสรีย์รักข์ อภิอารยาวงศ์
ครู คศ.1

นายพนมพร คำสีทา
ครู คศ.1

นางสาวนิภารัตน์ อินทะปัญญา
ครู คศ.1

นางพรพิมล ยอดสิงห์
ครู คศ.1

นางลำดวน เกตราช
ครู คศ.1

นางสาววรัญญา ธิบูรณ์บุญ
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุมิตรา แซ่โง้ว
ผู้ช่วยครู

นางสาวจันทร์ฑิพร เขียวขำ
ผู้ช่วยครู

นายยศวริต พลศรี
ผู้ช่วยครู