ปฐมวัย

นางเยาวลักษณ์ จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพัทธ์ธีรา โภคสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวณัฐริณีย์ พิมเสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอนงรัก พรหมเสนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวหนึ่งฤทัย อัมวัน
ครู คศ.2

นางสาวจีระภา กุลศรีวนรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวขนิษฐา แก้วมณีชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสร้อยทอง นครชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางวิมล รูปสวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3