ปฐมวัย

นางเยาวลักษณ์ จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรมิดา สมใจ
ครู คศ.3

นางสาวขนิษฐา แก้วมณีชัย
ครู คศ.1

นางสาวจีระภา กุลศรีวนรัตน์
ครู คศ.1

นางสร้อยทอง นครชัย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐริณีย์ พิมเสน
ครู คศ.2

นางสาวอนงรัก พรหมเสนา
ครู คศ.2

นางวิมล รูปสวย
ครู คศ.1

นางสาวหนึ่งฤทัย อัมวัน
ครู คศ.1

นางวิยะดา สุภาคาร
ครูผู้ช่วย