คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๔๕ ปริญญาโท ค.ม. ราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิต) ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
2 การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3 รายงานการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
4 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท