ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐริณีย์ พิมเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862337772
อีเมล์ : aanna_2552@hotmail.com
ที่อยู่ :
28/1 หมู่ 8 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-ปัจจุบัน โรงเรียนทีโอเอ วิทยา(เทศบาล1วัดคำสายทอง) ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล