คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2749954
อีเมล์ : wipasri2512@hotmail.com
ที่อยู่ :
36/5 ถนนวิทยคุณ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2525 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2528 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2531 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2536 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2554 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.ย พ.ศ. 2538 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิต15 อ.เมือง จ.ยโสธร อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ม.ย พ.ศ. 2541 โรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) อ.เมือง จ.มุกดาหาร อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ม.ย พ.ศ. 2542 โรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) อ.เมือง จ.มุกดาหาร อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ม.ย พ.ศ. 2547 โรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) อ.เมือง จ.มุกดาหาร อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ต.ค พ.ศ. 2547 โรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) อ.เมือง จ.มุกดาหาร อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ต.ค พ.ศ. 2551 โรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) อ.เมือง จ.มุกดาหาร ครู คศ. 2
1 ต.ค พ.ศ. 2555 โรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) อ.เมือง จ.มุกดาหาร รองผู้อำนวยการชำนาญการ
1 พ.ค พ.ศ. 2557 โรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) อ.เมือง จ.มุกดาหาร รองผู้อำนวยการชำนาญการ พิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พ.ศ. 2556 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมความซื่อตรงและเป็นแบบอย่างที่ดี ของาำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหารและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2 พ.ศ. 2556 ผู้ทำประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
3 พ.ศ. 2555 ได้รับเครื่องหมายเชิตชูเกียรติ " หนึ่งแสนครูดี " ของคุรุสภา
4 พ.ศ. 2554 ได้รับการยกย่องเชิตชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
5 พ.ศ. 2553 สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอกในการสอบพระบริยัติธรรมสนามหลวง
6 พ.ศ. 2553 ได้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของหน่วยงานคุรุสภา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
7 พ.ศ. 2553 - 2555 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ช.พ.ค.)
8 พ.ศ. 2553 งานวิจัยประกอบการศศึกษาระดับปริญาโท เรื่อง กาศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
9 พ.ศ. 2552 ได้เข้าร่วมโครงการผู้วิจัยประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 พ.ศ. 2552 ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับจังหวัดมุกดาหาร
11 พ.ศ. 2551 ครูผู้สอนนักเรียนเคนเก่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม(ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 )
12 พ.ศ. 2551 ครูดีเด่นวัน ระดับจังหวัดมุกดาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมช่วงชั้นที่ 3
13 พ.ศ. 2543 ครูดีเด่นของหน่วยการปกครองท้องถิ่น