คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนันธกาญต์ แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0973152332
อีเมล์ : sununta022504@gmil.com
ที่อยู่ :
26/2 ซอยรัฐประชา ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปี พ.ศ 2517 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 เจียมปรางค์ราษฏ์วิทยา
ปี พ.ศ.2520 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) โรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ.2527 ครุศาสตรบัณฑิต วิชา เอกนาฏศิลป์ วิชาโทภาษาไทย วิทยาลัยครูอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ 2554 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บรรจุครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2534 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง ตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ครูคศ.1
วันที่ 16 ธันวาคมปี 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ครูชำนาญการ
ปีการศึกษา 2554-2555 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ครูชำนาญการพิเศษ
9 มกราคม 2556 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching and mentoring โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)
2 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)
3 รางวัลหนึ่งคนดี ใต้ร่มบารมีพระที่ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
4 ผลงานด้านโรงเรียนธนาคารพอเพียง
5 ผลงาน ด้านกิจกรรมสภานักเรียน
6 ชุดการสอน เรื่องโรคติดต่อใกล้ตัว
7 รางวัลหนึ่งแสนครูดี 16 มกราคม 2556
8 รางวัลครูเกียรติยศ TEACHER AWARDS สาขานาฏศิลป์
9 ครูผู้สอนดีเด่น
10 ครูนาฏศิลป์ดีเด่น
11 ครูแนะแนวดีเด่น
12 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ระดับทอง