ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียน วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ และนาฏศิลป์เพิ่มเติม ม.1-ม.5 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 109) 05 ต.ค. 61
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) สอดแทรกแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การจำแนกสาร ที่มีต่อ (อ่าน 114) 03 ก.ย. 61
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อกา (อ่าน 186) 01 ก.ย. 61
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบ (อ่าน 118) 19 ส.ค. 61
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดทฤษฏี คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริ (อ่าน 135) 19 ส.ค. 61
แหล่งเรียนรู้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา (อ่าน 18) 08 มิ.ย. 61
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/60 วิชานาฏศิลป์ ม.1-3 และวิชาหน้าที่และพลเมือง ม.3/2 (อ่าน 318) 27 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 547) 17 ม.ค. 61
จ่อ!!ชิงระดับโลก หลังคว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. (อ่าน 518) 08 ก.พ. 60
ประกาศ !!! สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1และม.2 (อ่าน 847) 30 มี.ค. 59
โครงการโรงเรียนทีโอเอ แยกตามยุทธศาสตร์ (อยู่ในดาวน์โหลดเอกสารนะครับ) (อ่าน 610) 11 มี.ค. 59
ม๓ เกรดประวัติศาสตร์และการงานออกแล้วครับ (อ่าน 541) 10 มี.ค. 59
ประกาศผลการเรียน วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา2558 ระดับชั้น ป.4/1, ป.4/2 ,ป.4/2 ,ป.5/1 ครูนันทิยา แซ่ตั้ง (อ่าน 642) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-3,วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4-6 ครูอาภาศิริ คำปัน (อ่าน 982) 09 มี.ค. 59
เกรด วิชาครูพรพิมล ป.3/2 (อ่าน 435) 08 มี.ค. 59
ประกาศผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 483) 07 มี.ค. 59
โครงการส่งเสริมรักการอ่านระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 506) 06 มี.ค. 59
บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ (อ่าน 517) 26 ก.พ. 59
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนทีโอเอวิทยา ( เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง ) (อ่าน 1245) 01 ธ.ค. 58