ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนฤพนธ์ วงษ์พานิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2552
ชื่อ-นามสกุล : นางปุณยนุช แสนสิงห์
ตำแหน่ง : รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2558
ชื่อ-นามสกุล : นางปุณยนุช แสนสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ก.พ. 2558 - ก.ย.2560
ชื่อ-นามสกุล : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 - ปัจจุบัน