ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.17 KB 74
บันทึกข้อตกลง MOU Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 136
แบบประเมินครู Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 190
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 142
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 3701
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.71 KB 119
โครงการโรงเรียนทีโอเอ แยกตามยุทธศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.31 KB 174
รูปแบบโครงการตามหนังสือสั่่งการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.37 KB 131
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 68
แผนพัฒนาการท้องถิ่นปี 2558 - 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 140
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.16 KB 70
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และแผนพัฒนา ๓ ปี ของโรงเรียนทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 118.16 KB 146
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปี 57 - 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.9 KB 111
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 57-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 59
ทิศทางแผนพัฒนาเศรฐกิจ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 53
เอกสารธุรการชั้นระดับมัธยม
ข้อมูลนักเรียน ม.3/2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 45
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.62 KB 68
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.17 KB 58
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.76 KB 56
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211 KB 54
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.85 KB 58
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 56
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.63 KB 54
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.13 KB 57
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.6 KB 61
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.5 KB 54
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.91 KB 73
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.6 KB 98
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60.77 KB 79
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 38.58 KB 966
โครงสร้างการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.92 KB 56
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 38.38 KB 72
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ม.1-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.76 KB 75
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.4-ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 35.6 KB 73
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.1-ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 76
แบบประเมินความพึงพอใจครู Word Document ขนาดไฟล์ 40.42 KB 79
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 59-61
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 28.22 KB 71
ยุทธศาสตร์ที่ 7 Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 48
ยุทธศาสตร์ที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.37 KB 54
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 60.63 KB 53
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 77.75 KB 67
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 64.22 KB 61
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 181
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 44.53 KB 91
บทที่ 4 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 45.46 KB 50
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 29.01 KB 51
บทที่ 2 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 84.12 KB 56
บทที่ 2 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.9 KB 50
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 168.92 KB 53
ส่วนนำ Word Document ขนาดไฟล์ 19.95 KB 58
ปก JPEG Image ขนาดไฟล์ 349.97 KB 58
แผนโรงเรียน
แผนสามปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.35 KB 66
แผนปฏบัติการประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 914.77 KB 87
แผนงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.13 KB 65
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 953.88 KB 82
การคัดกรองนักเรียน
แบบประเมินSDQฉบับครูประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 25.21 KB 69
แบบบันทึกและวิเคราะห์ผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 61
แบบรายงานการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.66 KB 401
ปถ.05
ปพ6 ม1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 50
ปพ6 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 56
ปพ6 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 48
ม.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 761 KB 52
ป4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 898.5 KB 48
ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883 KB 53
ตัวอย่างสรุปโครงการ
ตัวอย่างแบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 64