ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.17 KB 127
บันทึกข้อตกลง MOU Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 183
แบบประเมินครู Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 266
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 201
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 3930
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.71 KB 163
โครงการโรงเรียนทีโอเอ แยกตามยุทธศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.31 KB 221
รูปแบบโครงการตามหนังสือสั่่งการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.37 KB 173
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 111
แผนพัฒนาการท้องถิ่นปี 2558 - 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 182
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.16 KB 112
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และแผนพัฒนา ๓ ปี ของโรงเรียนทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 118.16 KB 186
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปี 57 - 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.9 KB 155
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 57-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 99
ทิศทางแผนพัฒนาเศรฐกิจ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 100
เอกสารธุรการชั้นระดับมัธยม
ข้อมูลนักเรียน ม.3/2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 92
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.62 KB 111
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.17 KB 104
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.76 KB 101
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211 KB 93
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.85 KB 106
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 99
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.63 KB 98
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.13 KB 102
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.6 KB 104
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.5 KB 95
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.91 KB 115
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.6 KB 139
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60.77 KB 129
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 38.58 KB 1480
โครงสร้างการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.92 KB 99
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 38.38 KB 115
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ม.1-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.76 KB 118
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.4-ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 35.6 KB 117
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.1-ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 118
แบบประเมินความพึงพอใจครู Word Document ขนาดไฟล์ 40.42 KB 125
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 59-61
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 28.22 KB 113
ยุทธศาสตร์ที่ 7 Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 92
ยุทธศาสตร์ที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.37 KB 95
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 60.63 KB 97
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 77.75 KB 113
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 64.22 KB 103
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 369
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 44.53 KB 132
บทที่ 4 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 45.46 KB 92
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 29.01 KB 93
บทที่ 2 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 84.12 KB 97
บทที่ 2 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.9 KB 90
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 168.92 KB 94
ส่วนนำ Word Document ขนาดไฟล์ 19.95 KB 102
ปก JPEG Image ขนาดไฟล์ 349.97 KB 94
แผนโรงเรียน
แผนสามปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.35 KB 103
แผนปฏบัติการประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 914.77 KB 122
แผนงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.13 KB 99
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 953.88 KB 120
การคัดกรองนักเรียน
แบบประเมินSDQฉบับครูประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 25.21 KB 130
แบบบันทึกและวิเคราะห์ผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 97
แบบรายงานการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.66 KB 715
ปถ.05
ปพ6 ม1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 88
ปพ6 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 90
ปพ6 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 81
ม.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 761 KB 85
ป4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 898.5 KB 90
ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883 KB 85
ตัวอย่างสรุปโครงการ
ตัวอย่างแบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 98