ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.17 KB 185
บันทึกข้อตกลง MOU Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 240
แบบประเมินครู Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 356
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 527
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 4290
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.71 KB 223
โครงการโรงเรียนทีโอเอ แยกตามยุทธศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.31 KB 278
รูปแบบโครงการตามหนังสือสั่่งการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.37 KB 225
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 159
แผนพัฒนาการท้องถิ่นปี 2558 - 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 240
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.16 KB 163
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และแผนพัฒนา ๓ ปี ของโรงเรียนทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 118.16 KB 242
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปี 57 - 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.9 KB 205
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 57-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 150
ทิศทางแผนพัฒนาเศรฐกิจ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 157
เอกสารธุรการชั้นระดับมัธยม
ข้อมูลนักเรียน ม.3/2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 162
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.62 KB 169
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.17 KB 157
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.76 KB 151
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211 KB 143
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.85 KB 159
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 151
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.63 KB 152
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.13 KB 158
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.6 KB 157
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.5 KB 145
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.91 KB 166
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.6 KB 192
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60.77 KB 203
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 38.58 KB 3312
โครงสร้างการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.92 KB 152
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 38.38 KB 276
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ม.1-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.76 KB 170
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.4-ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 35.6 KB 169
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.1-ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 169
แบบประเมินความพึงพอใจครู Word Document ขนาดไฟล์ 40.42 KB 248
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 59-61
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 28.22 KB 165
ยุทธศาสตร์ที่ 7 Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 149
ยุทธศาสตร์ที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.37 KB 150
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 60.63 KB 154
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 77.75 KB 163
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 64.22 KB 175
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 967
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 44.53 KB 194
บทที่ 4 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 45.46 KB 143
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 29.01 KB 145
บทที่ 2 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 84.12 KB 146
บทที่ 2 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.9 KB 139
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 168.92 KB 144
ส่วนนำ Word Document ขนาดไฟล์ 19.95 KB 159
ปก JPEG Image ขนาดไฟล์ 349.97 KB 144
แผนโรงเรียน
แผนสามปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.35 KB 149
แผนปฏบัติการประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 914.77 KB 166
แผนงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.13 KB 143
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 953.88 KB 163
การคัดกรองนักเรียน
แบบประเมินSDQฉบับครูประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 25.21 KB 277
แบบบันทึกและวิเคราะห์ผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 152
แบบรายงานการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.66 KB 1018
ปถ.05
ปพ6 ม1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 133
ปพ6 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 240
ปพ6 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 123
ม.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 761 KB 125
ป4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 898.5 KB 129
ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883 KB 126
ตัวอย่างสรุปโครงการ
ตัวอย่างแบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 143