ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.17 KB 109
บันทึกข้อตกลง MOU Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 172
แบบประเมินครู Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 240
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 188
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 3811
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.71 KB 150
โครงการโรงเรียนทีโอเอ แยกตามยุทธศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.31 KB 208
รูปแบบโครงการตามหนังสือสั่่งการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.37 KB 164
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 101
แผนพัฒนาการท้องถิ่นปี 2558 - 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 172
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.16 KB 102
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และแผนพัฒนา ๓ ปี ของโรงเรียนทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 118.16 KB 178
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปี 57 - 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.9 KB 143
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 57-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 91
ทิศทางแผนพัฒนาเศรฐกิจ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 90
เอกสารธุรการชั้นระดับมัธยม
ข้อมูลนักเรียน ม.3/2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 80
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.62 KB 101
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.17 KB 93
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.76 KB 89
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211 KB 85
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.85 KB 92
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 88
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.63 KB 87
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.13 KB 89
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.6 KB 92
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.5 KB 85
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.91 KB 106
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.6 KB 130
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60.77 KB 115
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 38.58 KB 1318
โครงสร้างการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.92 KB 89
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 38.38 KB 106
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ม.1-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.76 KB 108
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.4-ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 35.6 KB 108
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.1-ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 108
แบบประเมินความพึงพอใจครู Word Document ขนาดไฟล์ 40.42 KB 114
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 59-61
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 28.22 KB 104
ยุทธศาสตร์ที่ 7 Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 81
ยุทธศาสตร์ที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.37 KB 86
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 60.63 KB 87
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 77.75 KB 100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 64.22 KB 92
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 261
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 44.53 KB 123
บทที่ 4 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 45.46 KB 82
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 29.01 KB 86
บทที่ 2 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 84.12 KB 89
บทที่ 2 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.9 KB 82
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 168.92 KB 85
ส่วนนำ Word Document ขนาดไฟล์ 19.95 KB 91
ปก JPEG Image ขนาดไฟล์ 349.97 KB 90
แผนโรงเรียน
แผนสามปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.35 KB 100
แผนปฏบัติการประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 914.77 KB 121
แผนงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.13 KB 97
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 953.88 KB 117
การคัดกรองนักเรียน
แบบประเมินSDQฉบับครูประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 25.21 KB 111
แบบบันทึกและวิเคราะห์ผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 95
แบบรายงานการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.66 KB 605
ปถ.05
ปพ6 ม1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 85
ปพ6 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 88
ปพ6 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 79
ม.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 761 KB 84
ป4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 898.5 KB 83
ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883 KB 84
ตัวอย่างสรุปโครงการ
ตัวอย่างแบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 97