ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.17 KB 247086
บันทึกข้อตกลง MOU Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 247114
แบบประเมินครู Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 247239
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 247413
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 251289
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.71 KB 247099
โครงการโรงเรียนทีโอเอ แยกตามยุทธศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.31 KB 247155
รูปแบบโครงการตามหนังสือสั่่งการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.37 KB 247097
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 247034
แผนพัฒนาการท้องถิ่นปี 2558 - 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 247119
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.16 KB 247040
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และแผนพัฒนา ๓ ปี ของโรงเรียนทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 118.16 KB 247128
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปี 57 - 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.9 KB 247082
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 57-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 247023
ทิศทางแผนพัฒนาเศรฐกิจ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 247029
เอกสารธุรการชั้นระดับมัธยม
ข้อมูลนักเรียน ม.3/2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 247042
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.62 KB 247043
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.17 KB 247032
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.76 KB 247024
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211 KB 247020
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.85 KB 247035
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 247026
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.63 KB 247025
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.13 KB 247032
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.6 KB 247030
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.5 KB 247024
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.91 KB 247043
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.6 KB 247070
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60.77 KB 247078
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 38.58 KB 260342
โครงสร้างการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.92 KB 247029
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 38.38 KB 247770
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ม.1-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.76 KB 247043
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.4-ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 35.6 KB 247048
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.1-ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 247151
แบบประเมินความพึงพอใจครู Word Document ขนาดไฟล์ 40.42 KB 247262
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 59-61
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 28.22 KB 247042
ยุทธศาสตร์ที่ 7 Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 247026
ยุทธศาสตร์ที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.37 KB 247024
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 60.63 KB 247029
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 77.75 KB 247040
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 64.22 KB 247311
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 248606
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 44.53 KB 247069
บทที่ 4 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 45.46 KB 247019
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 29.01 KB 247022
บทที่ 2 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 84.12 KB 247019
บทที่ 2 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.9 KB 247011
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 168.92 KB 247025
ส่วนนำ Word Document ขนาดไฟล์ 19.95 KB 247035
ปก JPEG Image ขนาดไฟล์ 349.97 KB 247013
แผนโรงเรียน
แผนสามปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.35 KB 247021
แผนปฏบัติการประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 914.77 KB 247045
แผนงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.13 KB 247011
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 953.88 KB 247032
การคัดกรองนักเรียน
แบบประเมินSDQฉบับครูประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 25.21 KB 247225
แบบบันทึกและวิเคราะห์ผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 247038
แบบรายงานการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.66 KB 248088
ปถ.05
ปพ6 ม1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 247002
ปพ6 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 247860
ปพ6 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 246997
ม.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 761 KB 246998
ป4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 898.5 KB 246998
ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883 KB 246994
ตัวอย่างสรุปโครงการ
ตัวอย่างแบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 247145