ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.17 KB 267383
บันทึกข้อตกลง MOU Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 267406
แบบประเมินครู Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 267536
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 267705
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 271654
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.71 KB 267391
โครงการโรงเรียนทีโอเอ แยกตามยุทธศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.31 KB 267446
รูปแบบโครงการตามหนังสือสั่่งการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.37 KB 267391
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 267327
แผนพัฒนาการท้องถิ่นปี 2558 - 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 267414
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.16 KB 267329
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และแผนพัฒนา ๓ ปี ของโรงเรียนทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 118.16 KB 267447
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปี 57 - 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.9 KB 267379
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 57-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 267314
ทิศทางแผนพัฒนาเศรฐกิจ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 267322
เอกสารธุรการชั้นระดับมัธยม
ข้อมูลนักเรียน ม.3/2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 267343
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.62 KB 267340
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.17 KB 267324
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.76 KB 267314
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211 KB 267310
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.85 KB 267326
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม2ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 267316
เกรดรวมชั้นม.3-2เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.63 KB 267318
เกรดรวมชั้นม.3-1เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.13 KB 267323
เกรดรวมชั้นม.2-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.6 KB 267323
เกรดรวมชั้นม.2-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.5 KB 267319
เกรดรวมชั้นม.1-2 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.91 KB 267333
เกรดรวมชั้นม.1-1 เทอม1ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.6 KB 267364
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60.77 KB 267372
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 38.58 KB 290482
โครงสร้างการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.92 KB 267320
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 38.38 KB 268843
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ม.1-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.76 KB 267331
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.4-ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 35.6 KB 267363
แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน-ป.1-ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 267582
แบบประเมินความพึงพอใจครู Word Document ขนาดไฟล์ 40.42 KB 267669
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 59-61
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 28.22 KB 267331
ยุทธศาสตร์ที่ 7 Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 267318
ยุทธศาสตร์ที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.37 KB 267317
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 60.63 KB 267319
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 77.75 KB 267331
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 64.22 KB 267715
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 269267
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 44.53 KB 267362
บทที่ 4 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 45.46 KB 267310
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 29.01 KB 267315
บทที่ 2 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 84.12 KB 267309
บทที่ 2 ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.9 KB 267302
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 168.92 KB 267320
ส่วนนำ Word Document ขนาดไฟล์ 19.95 KB 267325
ปก JPEG Image ขนาดไฟล์ 349.97 KB 267301
แผนโรงเรียน
แผนสามปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.35 KB 267310
แผนปฏบัติการประจำปี RAR Archive ขนาดไฟล์ 914.77 KB 267334
แผนงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.13 KB 267299
แผนยุทธศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 953.88 KB 267322
การคัดกรองนักเรียน
แบบประเมินSDQฉบับครูประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 25.21 KB 267541
แบบบันทึกและวิเคราะห์ผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 267335
แบบรายงานการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.66 KB 268605
ปถ.05
ปพ6 ม1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 267296
ปพ6 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 268660
ปพ6 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 267288
ม.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 761 KB 267283
ป4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 898.5 KB 267286
ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883 KB 267283
ตัวอย่างสรุปโครงการ
ตัวอย่างแบบสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 267825