ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


โรงเรียน ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)  ได้ก่อตั้งขึ้น ตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยให้เทศบาลเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารดำเนินการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อให้บุตรหลานในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารมีสถานศึกษาเล่าเรียน  ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 

การก่อตั้งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายดังนี้

                        1.  พระครูมงคลวิทยคุณ  เจ้าอาวาสวัดคำสายทองได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดคำสายทอง  จำนวน 4.1 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเรียนประกอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชุมชน ที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนจากการประชุมเมื่อวันที่  4  เดือนมกราคม 2537  เวลา  19.00 น.  ณ ศาลาการเปรียญ    วัดคำสายทอง

                        2. บริษัท ที โอ เอ เพนท์ (ประเทศไทย)  จำกัดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจำนวน  5,000,000 บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 12.00  คูณ  31.50  เมตร  ตามแบบเลขที่ ช.76/2534  จำนวน 1  หลัง 9 ห้องเรียน  บ้านพักครูแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง (แบบ ข 1) จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมตามแบบเลขที่ 005/2537  จำนวน 1 หลัง เสาธงชาติ 1 แห่ง  รั้วคอนกรีตพร้อมถนน  ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด  30  แอมป์  พร้อมน้ำประปาขนาด  2  นิ้ว โดยทำพิธีลงเสาเอกเมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2537   เวลา 08.29 น.

                       

โรงเรียน ที โอ เอ วิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) เปิดทำการเรียนการสอน  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2538  ตามประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร ฉบับที่ 1/2538  ลงวันที่ 3 มกราคม  2538  โดยรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล 1,2   และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีบุคลากรประจำเมื่อเปิดโรงเรียน  7  คน โดยมีนายนฤพนธ์  วงษ์พานิชย์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน  ตำแหน่ง ครูใหญ่ ระดับ 6 เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก